Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Elmi istiqamətlər

  • Diferensial tənliklər və Optimal idarəetmə
  • Funksional analiz və Operatorlar nəzəriyyəsi
  • Funksiyalar nəzəriyyəsi
  • Harmonik və qeyri-harmonik analiz
  • Mexanika
  • Riyaziyyatın və riyazi təhsilin inkişafı tarixi