Elmi istiqamətlər

  • Diferensial tənliklər və Optimal idarəetmə
  • Funksional analiz və Operatorlar nəzəriyyəsi
  • Funksiyalar nəzəriyyəsi
  • Harmonik və qeyri-harmonik analiz
  • Cəbr və həndəsə
  • Ehtimal nəzəriyyəsi və Riyazi statistika
  • Hesablama riyaziyyatı və riyazi modelləşdirmə
  • Mexanika
  • Riyaziyyatın və riyazi təhsilin inkişafı tarixi