Riyaziyyat və Mexanikanın Müasir Problemləri - 2023

26-28 aprel, 2023

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Bölmələr və rəhbərləri

  • Aproksimasiya nəzəriyyəsi – Əliyev Rəşid
  • Bərk cisim mexanikası – Talıblı Lətif
  • Diferensial tənliklər – Əliyev Əkbər
  • Funksional analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi – Abdullayev Fəxrəddin, Savçuk Viktor
  • Maye və qaz mexanikası – Pənahov Qeylani
  • Operatorların spektral nəzəriyyəsi – Aslanov Həmidulla
  • Optimal idarəetmə problemləri – Məlikov Telman
  • Cəbr, riyazi məntiq və riyaziyyatın tarixi – Babayev Əli